Javna rasprava o prijedlogu 2. Izmjena i dopuna PPUO Petlovac

Na temelju članka 96. st.3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“„ broj 153/13, 65/17 i 114/18) i Zaključka Općinskog načelnika KLASA: 350-02/18-01/04, URBROJ: 2100/07-01-19-23 od 22. veljače 2019. godine, načelnik Općine Petlovac objavljuje JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU 2. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PETLOVAC.

Javna rasprava s javnim uvidom trajat će osam (8) dana u vremenu od 06.03.2019. do 13.03.2019. godine.

Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bit će izložen u prostorijama Općine Petlovac, Rade Končara 31, Petlovac, svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.
 
Također, prijedlog prostornog plana dostupan je u prilogu.

NASELJA OPĆINE PETLOVAC

Petlovac (712 stanovnika)

Baranjsko Petrovo Selo (517 stanovnika)

Novi Bezdan (306 stanovnika)

  • 1
  • 2
  • 3
Traži