Proračun Općine Petlovac za 2018 godinu

Vodič za građane-

 

UZ PRORAČUN OPĆINE PETLOVAC ZA 2018.GODINU I PROJEKCIJU PRORAČUNA ZA 2019. I 2020. GODINU

 

 

Što je Proračun?

 • Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinica lokalne samouprave. Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave za proračunsku godinu sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed Propis kojim su regulirana sva pitanja vezana uz proračun je Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08 i 136/12; 15/15)

Kako se donosi proračun?

 • Proračun donosi predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave (Općinsko Vijeće Općine Petlovac) Proračun se prema Zakonu mora donijeti najkasnije do konca tekuće godine za iduću godinu prema prijedlogu kojega utvrđuje načelnik i dostavlja predstavničkom tijelu do 15.studenog tekuće godine. Proračunsko planiranje provodi Jedinstveni upravni odjel,koji izrađuje koncept prijedloga za Općinskog načelnika. Proračun nije „statičan „ dokument, već je podložan promjenama tijekom godine.
 • Sadržaj Proračuna

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela i od plana razvojni programa

 • OPĆI DIO ⇨Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po vrstama,
 • POSEBNI DIO ⇨ sastoji se od plana rashoda proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
 • PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Plan razvojnih programa je dokument jedinice lokalne i područne(regionalne)samouprave sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne samouprave povezane s programskim i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Prikaz sastavnih djelova proračuna kako slijedi;

PRORAČUN OPĆINE

1.OPĆI DIO                                    2.POSEBNI DIO                   3.PLAN RAZVOJNIH

PRORAČUNA                                   PRORAČUNA                          PROGRAMA

-Račun prihoda                          - Plan rashoda i izdataka            -Ciljevi 

  i rashoda                                      proračunskih korisnika            -Prioriteti

-Račun financiranja                        

 -PROGRAMI

 -aktivnosti

 - projekti

Prihodi i, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama kako slijedi;

-Organizacijska(međusobno povezane cjeline proračuna koji materijalnim sredstvima ostvaruju             

                                        postavljene ciljeve ) 

    -Programska   (sadrži aktivnosti i projekte povezane zajedničkim ciljem)

    -Ekonomska   (sadrži prihode i primitke i rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni)

    -Funkcijska    (sadrži rashode i izdatke razvrstane prema namjeni)

    -Lokacijska    (sadrži rashode i izdatke razvrstane za RH i inozemstvo)

    -Izvori            (sadrži prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i  

                                     namjene)

RASHODI PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

1) Rashodi poslovanja

 1. a) Rashodi za zaposlene (plaće djelatnika općine,naknade,doprinosi na plaće),
 2. b) Materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenicima,uredski

materijal,energija,telefon,pošta,intelektualne usluge,reprezentacija,naknade

vijećnicima, održavanje komunalne infrastrukture...),

 1. c) Financijski rashodi (kamate na kredite,bankarske usluge)
 2. d) Subvencije (građanima, OPG-ovima,Trgovačkim društvima u vl.Općine,novoosnovanim tvrtkama)
 3. e) Pomoći (tekuće i kapitalne pomoći)
 4. f) Naknade građanima i kućanstvima (troškovi koji se odnose na isplate u okviru

Programa socijale i zdravstvene zaštite, Odluke vijeća i načelnika )

 1. g) Ostali rashodi

       -donacije (naknade za rad udruga u kulturi,sportu,socijali, DVD-ovima ,financ.političkih stranaka i sl),

2) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

 1. a) Kupnja zemljišta
 2. b) Kupnja ili gradnja građevinskih objekata (poslovni objekti,komunalni objekti,nogostupi, Javna rasvjeta ,izgradnja lokalnih cesta i poljskih puteva)
 3. c) Kupnja uredske oprema i namještaja
 4. d) Oprema za održavanje i zaštitu
 5. e) Sportska i glazbena oprema
 6. f) Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

3) Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

 

Važno je znati!

 • Jedno od najvažnijih načela proračuna je da isti mora biti uravnotežen
 • ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda
 • određeni rashodi mogu se financirati isključivo iz

određenih prihoda – namjenski prihodi

Važno je znati!

PRIHODI PRORAČUNA

 • prihodi od prodaje imovine - isključivo za kapitalna ulaganja-investicije, komunalni prihodi -isključivo za komunalne programe, Komunalni doprinos - gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Komunalna naknada - održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.Spomenička renta - zaštita i očuvanje kulturnih dobara (parkovi, obnove fasada i krovova i sl) nenamjenski prihodi (porezi, ostali prihodi) moguće je financirati sve vrste rashoda, a u Općini Petlovac uglavnom se troše za:

       - javne potrebe (sufinanciranje dječjih vrtića i sl)

       - materijalne rashode općine, rashode za zaposlene

       - pokriće nedostatka komunalnih prihoda u održavanju

komunalne infrastrukture (Program održavanja kom.infrastrukture viši je od prihoda koji se naplate za tu namjenu)

Važno je znati!

RASHODI PRORAČUNA

Zadani rashodi (zakonske obveze JLS)

_ Predškolski odgoj,

_ Osnovno školsko obrazovanje

_ Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

_ Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

_ Protupožarna i civilna zaštita

_ Izrada prostornih planova

_ Plaće i materijalni rashodi stručnih tijela JLS

Fakultativni rashodi - osiguravanje dodatnih standarda u javnim

potrebama

_ Manifestacije, redovan rad udruga u kulturi

_ Sport,

_ Socijalni programi i zdravstvena zaštita

_ Tehnička kultura

_ Srednjoškolsko i visoko obrazovanje (stipendije,prijevoz, i sl)

_ Dodatni programi i predškolskom odgoju i osnovnoškolskom

Obrazovanju(sufinan.školske kuhinje i prijevoz vrtićke djece u Vrtić)

Da li se proračun može mijenjati?

- Proračun nije „statičan“ akt već se , sukladno Zakonu, može

mijenjati tijekom proračunske godine – Izmjene i dopune Proračuna(rebalans). Procedura

izmjena Proračuna istovjetna je proceduri njegova donošenja:

„rebalans” predlaže načelnik, a donosi ga Općinsko vijeće

- Tijekom proračunske godine, a u slučaju da se, zbog nastanka

novih obveza za proračun ili promjena gospodarskih kretanja,

povećaju rashodi i/ili izdaci odnosno smanje prihodi i/ili

primici, načelnik može na prijedlog Upravnog odjela

nadležnog za financije obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda

i/ili izdataka

- Privremene mjere mogu trajati najviše 45 dana.

Kako se Općina može zaduživati?

 Općina se može dugoročno zaduživati

- isključivo za kapitalne investicije

- Investicija planirana u Proračunu

- Prethodna suglasnost Općinskog vijeća

- Suglasnost Vlade RH

- Ukupan opseg zaduženja (godišnja obveza anuiteta po zaduženju

Općine kao i anuiteta po danim jamstvima i suglasnostima

(trgovačkim društvima i ustanovama Općine) ne smije prelaziti

20% prihoda proračuna (bez prihoda od domaćih i stranih

pomoći, donacija,sufinanciranja građana )

 Općina se može kratkoročno zaduživati

- Bez posebnih suglasnosti

- Pokriće nelikvidnosti

- Unutar jedne godine

Smjernice i obrazloženje uz proračun za 2018 godinu

 

Proračun Općine Petlovac za 2018. godinu, prvenstveno je baziran na činjenici da se unatoč realnoj potrebi, ne uvodi novo i dodatno opterećenje stanovništva i gospodarstva tj ne povećavaju se javna davanja

Makroekonomske pokazatelji i projekcije utemeljene su na dostupnim informacijama i statističkim podacima, te na Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2018. – 2020. Godine, Ministarstva financija RH, uzimajući u obzir vlastite gospodarske i društvene specifičnosti, a ujedno pridržavajući se Zakona o proračunu i Zakona o fiskalnoj odgovornosti.

Isto tako u 2018. godini planirano je daljnje smanjivanje dospjelih obveza i povećanje naplate prihoda odnosno smanjenje potraživanja.

Ukupni prihodi i primici  proračuna 2018. godine planirani su u iznosu od 8.595.761,00 kuna, te su u toj visini planirani i rashodi istoga.

 

Općina Petlovac planira nastavak kapitalnih investicija :

 • Izgradnja mikro mreže u N. Bezdanu i B.P. Selu
 • Izgradnja nogostupa
 • Modernizacija javne rasvjete –
 • Odvodnja oborinskih voda –
 • Uređenje groblja
 • Uređenje Doma kulture
 • Uređenje športskih objekata
 • Uređenje poljskih puteva

 

Prostorno planska dokumentacija:

 • Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Petlovac
 • Dokumentacija vezana uz sređivanje nerazvrstanih cesta te druga dokumentacija

 

 

Zadržavanje visokih standarda i stečenih prava u okvirima:

 • Predškolskog odgoja i obrazovanja (sufinanciranje predškolskih programa, stipendije studentima i sufinanciranje poslijediplomskog doktorskog studija, sufinan.nabavke školskih udžbenika, prijevoz srednjoškolaca)
 • Financiranje rada udruga u kulturi i športu
 • Potpora značajnim događanjima i manifestacijama
 • Poboljšanje demografske situacije u općini(naknade za rođenje djeteta )
 • Potpora socijalno ugroženom stanovništvu

 

Navedene investicije, kao što je vidljivo iz strukture prihoda od donacija  uvelike ovise o dotacijama iz državnog, a dijelom i županijskog proračuna. Projektni planovi, te zahtjevi za sufinanciranje kapitalnih investicija su odaslani nadležnim ministarstvima i fondovima, no neizvjestan je njihov način, obim i vremenska dinamika sufinanciranja.

 

CILJEVI

Osnovni cilj proračunskoga planiranja u 2018 godine je osiguranje stabilnosti Proračuna općine i uredno izvršavanje svih preuzetih obveza

 • Pozitivni pokazatelji:
  • Povećanje prihoda od poreza na promet nekretnina
  • Povećanje udjela prihoda za fiskalno izravnanje
 • Negativni pokazatelji:
  • Općenito gospodarska i trenutno politička situacija u zemlji i okruženju, te teška naplativost općinskih potraživanja
  • Nepoznat je učinak punjenja prihodovne strane iz kapitalnih dotacija iz županijskog i državnog proračuna (EU)
 • KRATKI PRIKAZ PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA PRORAČUNSKU GODINU 2018. I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020.

Proračun Općine Petlovac za 2018.godinu s projekcijama za 2019. i 2020.godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća 07. prosinca 2017.godine.

       Proračunom su predviđeni;

 1. Prihodi poslovanja u iznosu 7.360.761,00 kuna
 2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 435.000,00 kuna
 3. Rashodi poslovanja 7.257.26,00 kuna
 4. Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 1.338.500,00 kuna
 5. Planirani višak prihoda iz prethodne godine u iznosu 800.000,00 kuna

Važni kontakti i korisne informacije:

Kontakt telefon:                                                031/ 747 070

Općinski pročelnik:                                          031/ 639 630

Općinski načelnik Općine Petlovac                  031/747 090

Internet adresa: www.petlovac.hr e-mail adresa za izravnu komunikaciju sa Jedinstvenim upravnim odjelom : opcina [@] petlovac.hr te Pročelnikom općine procelnik [@] petlovac.hr.

Više u ovoj kategoriji: « PREDMET: SUKOB INTERESA

NASELJA OPĆINE PETLOVAC

Petlovac (712 stanovnika)

Baranjsko Petrovo Selo (517 stanovnika)

Novi Bezdan (306 stanovnika)

 • 1
 • 2
 • 3
Traži