Financijska izvješća 2018

Toggle Naziv Datum
pdf POTVRDA o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Popularno
pdf REFERENTNA STRANICA Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Popularno
pdf Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 01 01 31 12 2018 Popularno
pdf Bilanca na dan 31 12 2018 Popularno
pdf Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji 01 01 31 12 2018
pdf Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza 01 01 31 12 2018 Popularno
pdf Izvještaj o obvezama 01 01 31 12 2018
spreadsheet FINANCIJSKO IZVJESCE 01 01 31 12 2018 Popularno
pdf BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 01 01 31 12 2018 Popularno
spreadsheet Finacijsko izvješće 01.01-30.09.2018 Popularno
pdf Referentna stranica financijskog izvještaja 01.01-30.09.2018 Popularno
pdf Izvještaj o obvezama 01.01-30.09.2018 Popularno
pdf Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 01.01-30.09.2018 Popularno
pdf Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju 01.01-30.09.2018 Popularno
spreadsheet Financijsko izvješće 01.01. - 31.03.2018. Popularno
pdf Bilješke uz financijsko izvješće 01.01. - 31.03.2018. Popularno
pdf Izvještaj o obavezama 01.01.- 31.03.2018. Popularno
pdf Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 01.01. - 31.03.2018. Popularno
pdf Referentna stranica financijskog izvještaja 01.01. - 31.03.2018. Popularno
pdf Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju 01.01. - 31.03.2018. Popularno

NASELJA OPĆINE PETLOVAC

Petlovac (712 stanovnika)

Baranjsko Petrovo Selo (517 stanovnika)

Novi Bezdan (306 stanovnika)

  • 1
  • 2
  • 3
Traži